<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     ??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH Dairy Vi?t Nam > S?n ph?m >Viên kh? trùng n??c BlueVet
     C?ng ty TNHH Dairy Vi?t Nam
     Chi ti?t s?n ph?m
     Viên kh? trùng n??c BlueVet
     Category:
     Spec:
     Packing:
     Usage:
     Xem chi ti?t

     Cách dùng : Hòa tan 01 viên BlueVet /1 lít n??c, dùng ?? nhúng v? sinh vú bò tr??c và sau khi v?t s?a.

      

     Công d?ng :

     -         Gi?t ch?t 99.99% vi trùng  trong vòng 5 phút

     -         Hi?u qu? trong vi?c phòng ch?ng b?nh viêm vú bò.

     -         Không ??c h?i

     -         Không gây kích ?ng

     -         Thân thi?n v?i môi tr??ng 

     B?o qu?n :

     -         Trong vòng 02 n?m

     -     N?i khô ráo, thoáng mát, tránh ti?p xúc tr?c ti?p v?i không khí (có th? gây b?c h?i)

     Basic Product Details
     • Production Capacity: per
     • Delivery Time:
     • Min.Order Quantity:  
     • Port:
     • Payment Terms:
     • Main Markets:
     Th?ng tin liên h?
     • C?ng ty:C?ng ty TNHH Dairy Vi?t Nam
     • liên h?:
     • ?i?n tho?i:04.38242222
     • Fax:04.39352340
     • Email:dairyvietnam@gmail.com
     • trang web:www.dairyvietnam.com
     • qu?c gia/l?nh th?:China
     • ??a ch?:15 Hàng v?i, P. Ly Thái T?, Q. Hoàn Ki?m, Hà N?i
     • m? vùng:
     g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
      
     ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
     伯爵棋牌