<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     ??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >Brandy Matador Reserva
     C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
     Chi ti?t s?n ph?m
     Brandy Matador Reserva
     Category:
     Spec:
     Packing:
     Usage:
     Xem chi ti?t

      

     Tên s?n ph?m: Brandy Matador Gran Reserva
     N?ng ?? c?n: 36%
     Th? tích th?c: 700ml
     Xu?t x?: Ginebra San Miguel
     Giá : 330,000 VND

      

     Tên s?n ph?m: Brandy Matador Gran Reserva

      

     N?ng ?? c?n: 36%

      

     Th? tích th?c: 700ml

      

     Xu?t x?: Ginebra San Miguel

      

     Giá : 330,000 VND

        

      

      

      

     Basic Product Details
     • Production Capacity: per
     • Delivery Time:
     • Min.Order Quantity:  
     • Port:
     • Payment Terms:
     • Main Markets:
     Th?ng tin liên h?
     • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
     • liên h?:
     • ?i?n tho?i:0436368592
     • Fax:
     • Email:daongoctiep@gmail.com
     • trang web:http://passion.vn
     • qu?c gia/l?nh th?:
     • ??a ch?:79 L?c Trung-V?nh Tuy-Hai Bà Tr?ng-Hà N?i
     • m? vùng:
     g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
      
     ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
     伯爵棋牌