<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     ??ng nh?p. |??ng ky C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh > S?n ph?m >T?i thái lát s?y kh?
     C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
     Chi ti?t s?n ph?m
     T?i thái lát s?y kh?
     Category:
     Spec:
     Packing:
     Usage:
     Xem chi ti?t

     Tên s?n ph?m: T?i thái lát s?y khô
     Màu s?c: màu ??c tr?ng c?a s?n ph?m
     N?i tr?ng: H?i D??ng, Vùng ??ng b?ng Sông H?ng Vi?t nam
     ?? ?m: 4-8%. 
     ?óng bao: PE. Carton.  
     Tr?ng l??ng: 20 --> 30 kg/ thùng, 50kg/bao
     Ph??ng pháp s?y: AD
     S?n xu?t theo TCCS 03/2011/TLSK. Ki?m nghi?m th?c ph?m s?: 159/2011/KNTP. S? CNTC: 171/2011/YTHD – CNTC. GCN C? s? ?? ?i?u ki?n VSATTP s?: 73/2011/ATTP-CN 
     Thành ph?n: C? t?i nguyên ch?t 100%, Vi sinh: Theo Q?46/2007/Q?-BYT. B?o qu?n n?i khô ráo, thoáng mát, tránh ánh n?ng tr?c ti?p.

     Basic Product Details
     • Production Capacity: per
     • Delivery Time:
     • Min.Order Quantity:  
     • Port:
     • Payment Terms:
     • Main Markets:
     Th?ng tin liên h?
     • C?ng ty:C?ng ty TNHH MTV Th??ng m?i D?ch v? N?ng s?n Hoàng Phúc Th?nh
     • liên h?:
     • ?i?n tho?i:08.36400699
     • Fax:08.36400233
     • Email:info@hoangphucthinh.com
     • trang web:http://www.hoangphucthinh.com
     • qu?c gia/l?nh th?:Japan
     • ??a ch?:229 Nam Hòa, Ph??ng Ph??c Long A, Qu?n 9, Tp.HCM
     • m? vùng:
     g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
      
     ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
     伯爵棋牌