<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     ??ng nh?p. |??ng ky C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Qu?nh Thiên Phát > S?n ph?m >BKC 80%(Benzalkonium Chloride), Nguyên li?u x? ly n??c nu?i th?y s?n, di?t khu?n
     C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Qu?nh Thiên Phát
     Chi ti?t s?n ph?m
     BKC 80%(Benzalkonium Chloride), Nguyên li?u x? ly n??c nu?i th?y s?n, di?t khu?n
     Category:
     Spec:
     Packing:
     Usage:
     Xem chi ti?t

      BKC – 80%

     Thành ph?n:

     (Benzalkonium Chloride)

     Công d?ng:

     - X? lý n??c trong khi nuôi tôm. Phòng và tr? hi?u qu? các tác nhân gây b?nh

        nh?: vi khu?n, vi rút, n?m, nguyên sinh ??ng v?t.   

     - Di?t khu?n, n?m m?c, tr? b?nh phát sáng.

     - Ng?a và x? lý các b?nh do vi khu?n gây ra trên thân tôm: ??t râu mòn ?uôi,

       ?óng nh?t, vàng mang, ?en mang. Kích thích tôm l?t xác theo ?úng chu k?.

     H??ng d?n s? d?ng:

      Dùng 0.6 lít cho 1000m2, ?? sâu 1-1.5m.

     Xu?t x?: ?n ??, Trung Qu?c, Anh

     Basic Product Details
     • Production Capacity: per
     • Delivery Time:
     • Min.Order Quantity:  
     • Port:
     • Payment Terms:
     • Main Markets:
     Th?ng tin liên h?
     • C?ng ty:C?ng Ty TNHH Th??ng M?i D?ch V? Qu?nh Thiên Phát
     • liên h?:
     • ?i?n tho?i:08.66842347
     • Fax:
     • Email:quynhthienphat.vn@gmail.com
     • trang web:
     • qu?c gia/l?nh th?:China
     • ??a ch?:1/165B Nguy?n V?n Quá, Kp5, Ph??ng ??ng H?ng Thu?n, Q.12
     • m? vùng:
     g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
      
     ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
     伯爵棋牌