<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     ??ng nh?p. |??ng ky C?NG TY C? PH?N CáT PHù SA > S?n ph?m >Quat Gió ?m
     C?NG TY C? PH?N CáT PHù SA
     Chi ti?t s?n ph?m
     Quat Gió ?m
     Category:
     Spec:
     Packing:
     Usage:
     Xem chi ti?t

     Bán Qua?t gio? ?m

     Công ty CP Cát Phù Sa xin trân tr?ng gi?i thi?u v?i bà con Qua?t gio? ?m CPS QS chuyên dùng cho s???i â?m cho vâ?t nuôi.

     Máy ???c thi?t k? b??ng vâ?t liê?u cao câ?p la? nhôm composite chi?u ????c môi tr???ng s?? du?ng trong ch?n nuôi. Thiê?t kê? ?e?p, bê?n va? râ?t an toa?n khi s?? du?ng va? an toa?n cho vâ?t nuôi.

     Ki?ch th???c hô?p ma?y: Da?i: 230mm, Cao: 140mm, Rô?ng: 130mm.

     Hai ?â?u ma?y ????c g??n l???i ba?o vê? b??ng inox.

     Dây ?iê?n nguô?n co? phi?ch c??m co? thê? tha?o r??i da?i 1,5m.

     Công suâ?t nhiê?t c??c ?a?i gô?m 3 loa?i: (co? thê? thiê?t kê? theo yêu câ?u)

     Qua?t gio? ?m CPS QS250D: Công suâ?t c??c ?a?i 250W, s?? du?ng ?iê?n AC 220V. Công suâ?t co? thê? tu?y chi?nh qua nu?t chi?nh dimmer.

     Qua?t gio? ?m CPS QS500D: Công suâ?t c??c ?a?i 500W, s?? du?ng ?iê?n AC 220V. Công suâ?t co? thê? tu?y chi?nh qua nu?t chi?nh dimmer.

     Qua?t gio? ?m CPS QS800D: Công suâ?t c??c ?a?i 800W, s?? du?ng ?iê?n AC 220V. Công suâ?t co? thê? tu?y chi?nh qua nu?t chi?nh dimmer.

     ??a ch?: A.Huy 0908 966 217 * Email: catphusa@gmail.com * website: www.catphusa.com * www.giongtot.com


     Qua?t gio? â?m co? thê? s?? du?ng ?ô?c lâ?p b??ng ca?ch c??m ?iê?n va?o du?ng.

     Tuy nhiên khuyên du?ng nên ?â?u nô?i va?o bô? ?iê?u khiê?n nhiê?t ?ô? CPS TC8 (bô? ?iê?u khiê?n nhiê?t ?ô? 8 kênh) hay CPS TC1X (bô? ?iê?u khiê?n nhiê?t ?ô? 1 kênh ?iê?u khiê?n t?? xa) ?ê? ?a?t hiê?u qua? s?? du?ng tô?t nhâ?t cho s??c kho?e vâ?t nuôi va? tiê?t kiê?m ?iê?n.

     ?ng d?ng c?a máy la? thô?i h?i â?m tr??c tiê?p:

     1- S??i ?m: s??i ?m gà con, v?t con, heo con; s??i ?m heo, bò, gà, v?t khi tr?i l?nh.

     2- S??i ?m cho ca?c ?ô?i t???ng vâ?t nuôima? không la?m thay ?ô?i nhi?p sô?ng sinh ho?c do a?nh sa?ng.

     3- S?y th?o d??c và nông s?n giá tr? cao dùng ?? làm gi?ng.

     4- Nguô?n ta?o h?i â?m cho ca?c mu?c ?i?ch kha?c nh?? thiê?t kê? châ?t l???ng cao va? ?a du?ng.

     Basic Product Details
     • Production Capacity: per
     • Delivery Time:
     • Min.Order Quantity:  
     • Port:
     • Payment Terms:
     • Main Markets:
     Th?ng tin liên h?
     • C?ng ty:C?NG TY C? PH?N CáT PHù SA
     • liên h?:
     • ?i?n tho?i:08.38246058
     • Fax:08.3824 6075
     • Email:huynguyen@catphusa.com
     • trang web:http://www.catphusa.com
     • qu?c gia/l?nh th?:China
     • ??a ch?:Phòng 302A, L?u 3, S? 241, ?i?n Biên Ph?, P. 6, Q. 3, TP HCM.
     • m? vùng:
     g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
      
     ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
     伯爵棋牌