<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ng?n ng?: Vi?t Nam Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     ??ng nh?p. |??ng ky > S?n ph?m >N??c ép trái cay Kokozo nh?p kh?u t? Thái lan
     Chi ti?t s?n ph?m
     N??c ép trái cay Kokozo nh?p kh?u t? Thái lan
     Category:
     Spec:
     Packing:
     Usage:
     Xem chi ti?t

     kokozo

      

     Lo?i n??c ng?t N??c hoa qu? Dung tích(ml) 320
     Xu?t x? Thái Lan  

      

        S?n ph?m ???c nh?p kh?u và phân ph?i ??c quy?n b?i Công ty TNHH R??U TH? GI?I- PASSION. Các s?n ph?m ???c s?n xu?t theo công ngh? hi?n ??i, t? các nguyên li?u t? nhiên và ??m b?o ch?t l??ng. V?i 18% là th?ch ?em ??n c?m giác ngon mi?ng và thú v? cho khách hàng. S?n ph?m ???c ?óng chai pet 320ml ti?n d?ng và ??p m?t.

        Các s?n ph?m chính: 

     - N??c d?a gang ép: thành ph?n n??c d?a gang ép 25%, th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

     - N??c cam ép: thành ph?n n??c cam ép 25%, th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

     - N??c xoài ép: thành ph?n n??c xoài ép 25%, th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

     - N??c nho ép: thành ph?n n??c nho ép 25%, th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

     - N??c trái cây ép h?n h?p: thành ph?n n??c cam ép 10%, n??c d?a ép 6%, n??c dâu ép 5%, n??c l?u ép 4%,  th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

     - N??c v?i ép: thành ph?n n??c v?i ép 25%, th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

     - N??c dâu tây ép: thành ph?n n??c dâu tây ép 25%, th?ch 18%, ???ng 10,5%, citric acid 0,1% và n??c.

      

     Basic Product Details
     • Production Capacity: per
     • Delivery Time:
     • Min.Order Quantity:  
     • Port:
     • Payment Terms:
     • Main Markets:
     Th?ng tin liên h?
     • C?ng ty:
     • liên h?:
     • ?i?n tho?i:
     • Fax:
     • Email:
     • trang web:
     • qu?c gia/l?nh th?:
     • ??a ch?:
     • m? vùng:
     g?i yêu c?u c?a b?n ??n nhà cung c?p này
      
     ch? nh?p t? 20 ??n 3000 ch? ti?ng Anh
     伯爵棋牌