<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ID thành viên: Ma?t kha?u:
       ??ng ky
     Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
     ngày c?p nh?t: Trang ch? >Cung c?p
     korean rice cake
     th? lo?i:Th?c ph?m và n??c gi?i khát/ph?c v? ?n u?ng
     • th?i gian g?i:2019-07-18 01:47:27
     • Th?i gian h?t h?n:6 months
     • S? l??ng:
     • ??c ?i?m k? thu?t:???c ?óng gói
     • ?i?u kho?n thanh toán:
     Chi ti?t s?n ph?m
     h? s? c?ng ty
     Danh sách s?n ph?m
     liên h?
     0901260816
     Th?ng tin liên h?
     c?ng ty TNHH bánh g?o Ha và Ha
     [Vietnam]
     liên h?: 0901260816
     ??a ch?:
     197/97 Tho?i Ng?c H?u, Ph??ng Phú Th?nh, Qu?n Tan Phú, Thành ph? H? Chí Minh
     ?i?n tho?i: 0903-714-000
     Fax:
     Http:
     E-mail:quan@tteokbokki.vn