<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ID thành viên: Ma?t kha?u:
       ??ng ky
     Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
     ngày c?p nh?t: Trang ch? >Cung c?p
     Xe nang bán t? ??ng t?i hà n?i CTD10/20
     th? lo?i:Thi?t b?, d?ng c?/thi?t b? d?ng c? chuyên dùng
     • th?i gian g?i:2019-07-07 01:50:43
     • Th?i gian h?t h?n:1 year
     • S? l??ng:1
     • ??c ?i?m k? thu?t:hàng China
     • ?i?u kho?n thanh toán:
     Chi ti?t s?n ph?m
     h? s? c?ng ty
     Danh sách s?n ph?m
     liên h?
     Xe nâng bán t? ??ng t?i hà n?i CTD10/20 ???c c?i ti?n t? xe nâng tay cao, có thi?t k? nâng h? b?ng ?i?n giúp rút ng?n quá trình th?i gian làm vi?c hi?u qu? nh?t.     THÔ...
     Xe nâng bán t? ??ng t?i hà n?i CTD10/20 ???c c?i ti?n t? xe nâng tay cao, có thi?t k? nâng h? b?ng ?i?n giúp rút ng?n quá trình th?i gian làm vi?c hi?u qu? nh?t.     THÔ...
     C?NG TY TNHH S?N XU?T TH??NG M?I D?CH V? HAVICO
     Th?ng tin liên h?
     C?NG TY TNHH S?N XU?T TH??NG M?I D?CH V? HAVICO
     liên h?: C?NG TY TNHH S?N XU?T TH??NG M?I D?CH V? HAVICO
     ??a ch?:
     371/5 Qu?c L? 1A, Khu Ph? 1, Ph??ng Th?nh Xuan, Qu
     ?i?n tho?i: 0902 980 638
     Fax:
     Http:xenanginox.com
     E-mail:seo8.xenanghavico@gmail.com