<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ID thành viên: Ma?t kha?u:
       ??ng ky
     Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
     ngày c?p nh?t: Trang ch? >Cung c?p
     mam ??y thùng phuy ch?t l??ng giá t?t
     th? lo?i:Thi?t b?, d?ng c?/ph? ki?n thi?t b?, d?ng c?
     • th?i gian g?i:2019-06-26 01:47:05
     • Th?i gian h?t h?n:1 year
     • S? l??ng:10000
     • ??c ?i?m k? thu?t:mam ??y thùng phúy ch?t l??ng
     • ?i?u kho?n thanh toán:
     Chi ti?t s?n ph?m
     h? s? c?ng ty
     Danh sách s?n ph?m
     liên h?
     Mâm ??y thùng phuy t?t h? chí minh là s?n ph?m ???c dùng ?? di chuy?n thùng phuy t?i các công x??ng, nhà máy, thay th? s?c lao ??ng ph? thông c?a con ng??i ?em l?i s? hi?u qu? trong côn...
     Mâm ??y thùng phuy t?t h? chí minh là s?n ph?m ???c dùng ?? di chuy?n thùng phuy t?i các công x??ng, nhà máy, thay th? s?c lao ??ng ph? thông c?a con ng??i ?em l?i s? hi?u qu? trong côn...
     Ms.h?i
     Th?ng tin liên h?
     C?NG TY TNHH S?N XU?T TH??NG M?I D?CH V? HAVICO
     [Vietnam]
     liên h?: Ms.h?i
     ??a ch?:
     371/5 Qu?c l? 1A, Khu ph? 1, Ph??ng Th?nh Xuan, Qu?n 12, Tphcm
     ?i?n tho?i: 0086-028- 6257 0030
     Fax:
     Http:
     E-mail:seo4.xenanghavico@gmail.com