<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ID thành viên: Ma?t kha?u:
       ??ng ky
     Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
     ngày c?p nh?t: Trang ch? > C?n mua

     M?u v?t li?u

     Th? lo?i:?? ?i?n gia d?ng
     • th?i gian g?i:2015-10-31 01:50:17
     • Th?i gian h?t h?n:6 months
     • S? l??ngkh?ng
     • ??c ?i?m k? thu?t:kh?ng
     • ?i?u kho?n thanh toán:
     Chi ti?t s?n ph?m
     h? s? c?ng ty
     Danh sách s?n ph?m
     liên h?
     CÔNG TY TNHH XÂY D?NG TRANG TRÍ N?I TH?T PHÚ GIA VPGD : 162/2/49 Bình L?i, P.13, Q.Bình Th?nh, Tp.HCM ?i?n tho?i : (08) 3554 2019 - Fax : (08) 3554 0342 Showroom : 929 Phan V?n Tr?, P.07, Q.Gò V?p, Tp.HCM ?i?n tho?i : (08) 6272 3...
     Th?ng tin liên h?
     C?NG TY TNHH X?Y D?NG TRANG TRí N?I TH?T PHú GIA
     [Vietnam]
     liên h?:
     ??a ch?:

     ?i?n tho?i: 84-8-3554 2019
     Fax:84-8-3554 0342
     Http:
     E-mail:info@phugiadecor.com.vn