<sub id="hb57f"></sub>

  <sub id="hb57f"></sub>

   <address id="hb57f"></address>

    <sub id="hb57f"></sub>
     ID thành viên: Ma?t kha?u:
       ??ng ky
     Các m?i giao d?ch c?a các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p trên toàn c?u ng??i mua
     Local Site: Global Trung qu?c Nh?t B?n Hàn Qu?c Nga Vi?t Nam Pháp Tay Ban Nha ?n ?? ??c Y
     ngày c?p nh?t: Trang ch? > C?n mua

     S?n ph?m thu?c n??c

     Th? lo?i:Thu?c,d??ng sinh
     • th?i gian g?i:2015-10-29 01:52:58
     • Th?i gian h?t h?n:6 months
     • S? l??ngkh?ng
     • ??c ?i?m k? thu?t:kh?ng
     • ?i?u kho?n thanh toán:
     Chi ti?t s?n ph?m
     h? s? c?ng ty
     Danh sách s?n ph?m
     liên h?
     Tr? s? chính : S? 2 A- Ph? Lý Bôn- Ph??ng Ti?n Phong – Thành ph? Thái Bình Ch? t?ch H?QT kiêm giám ??c: Nguy?n V?n Kh?i ?i?n tho?i PKD: 036.3641546      PTCHC: 036.3644215   Fax:...
     Th?ng tin liên h?
     C?NG TY C? PH?N TH??NG M?I D??C VTYT KH?I Hà
     [Vietnam]
     liên h?:
     ??a ch?:

     ?i?n tho?i: 84-36-3644215
     Fax:84-36-3641548
     Http:
     E-mail:khaihapharco@gmail.com